สำนักงาน ก.พ.เชิญชวนข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาแนวทางการขยายอายุเกษียณเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม รวมทั้งเพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการเตรียมกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นของข้าราชการอย่างกว้างขวางและทั่วถึง จึงขอความกรุณาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ) และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และสำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8818 , 8821
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)
โทรศัพท์ 0 2547 1187

เข้าแบบตอบสำรวจ คลิกที่นี่

ที่มา สำนักงาน ก.พ.

 1,840 total views,  3 views today