ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่อไม่แพร่ขยายไปในวงกว้าง จังหวัดหนองคายจึงออกประกาศระงับการเดินทางเข้า – ออกจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่จังหวัดเป็นการชั่วคราว 4 จุด ดังนี้

1. จุดผ่อนปรนบ้านม่วง อำเภอสังคม ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านคกแฮ่ เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์

2. จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านหนองดา เมืองสีโคตตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์

3. จุดผ่อนปรนบ้านจุมพล อำเภอโพนพิสัย ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านโดน เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์

4. จุดผ่อนปรนบ้างเปงจาน อำเภอรัตนวาปี ตรงข้ามกับด่านประเพณีบ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ที่มา: https://www.facebook.com/203743626305735/posts/3219734894706578/

 27,045 total views,  47 views today